ماه محرم به عشق حسین(ع)رختِ مشکی بر تن کرده ایی
ماه صفر را ؛ برای خاطرِ ، دلِ زینب (س) بر تن کن ... !

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
خب یعنی چه ؟
ما حتی با لباس مشکی هایمان هم ، می توانیم کار فرهنگی کنیم !
این روزها که مردم فراموش کرده اند محرمی بوده و دردی بوده و داغی و ...
این رخت مشکیٍ من و شماست که میتواند زنده نگه دارد ، یاد آنها را در جامعه فراموش کار ما !
زنـان و خـاندان رسول خدا (ص) تا یک سال بعد از واقعـه کــربلا ، لبــاس مشکی بر تــن داشتند !
چقــدر خــوب است مـا هم حداقل در دو مــاهِ محرم و صفر لباس مشکی برتن داشتــه باشیــم !
امـام رضا(ع) فـرمـوده اند :
«رحم اللَّه عبدا احیا امرنا»
 رحمت خدا بر آن کسى که امر ما را، مطلب ما را زنده کند.


+ لباس مشکی شما ؛ زنده نگه میدارد ، تمام مصیبت ها را ...
رحمت خدا بر شما ...
یا حسین