چقدر کم دارد ...

زیارت عاشورا ...

لعن بر حرمله را ...

..

تیر سه شعبه ، و گلوی شیر خوار ؟

.

لعن الله حرمله ...

.

امان از دل رباب