فکر میکنم با خودم

آن میخ

چه کرد با دل علی(ع) ؟


نامرد ها میخواستن با یک میخ

به دو دل ، بزنند ....


+ همـــه کــــج رفته اند...حتــــی میـــخ،

همـــه لــــج کـــرده اند...حتــــی در...

بمیرم برای ت مادر .....