تمام دل خوشیِ علی (ع)
زیر خاک ها دفن شد ...

آسمان به زیر خاک رفت ...

بمیرم برای ت مادر ...