وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ...

و هیچ سائلی را مرنجان و مران ...

ضحی / 10


الهی ....اگر کسی ...

امام زمانش را ...

گدایی کند...

چه می کنی؟!

می رنجانی و می رانی ..؟!

یا ...؟!