هر لغت ، برای خود معنایی دارد!

در شـام ،‌ معنی کلمه ی " بابا "

" سیلی " است ... !!


 + دخترکی از بس سیلی خورد

دیگر نمی تواسنت بگوید بابا ...

یا حسین