این شب ها ...
گریه کنید ... برای ...
خود گم گشتگی هایتان...
.
.

خدایا ...

خودم را گم کرده ام...

و از سر بی کسی ...

سوی تو گریخته ام ...

.
.

.
إِلَهِی فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَیْک ...
خدایا من به سوی تو گریخته ام...