حسین

همه ی معشوقه های عالم

عاشقان خود را

اینگونه

زجرکش

می کنند ؟!


می کشی مرا ...

ح س ی ن