می دانی

خدا برای ت ، نامه فرستاده است ؟

آن دنیــا ، خـدا در مـورد نـامـه اش

از مـــا ســوال می کنــد ...

قرآن بخوانیم ...


+ قیامت که برپا شد

خداوند سوال میکند ، فلانی من برای تو در دنیا

یک نامه ی شش هزار آیه ایی فرستاده ام

آن را خوانده ایی ؟ درک کرده ایی ؟


هرشب حداقل یک صفحه قرآن بخوانیم ...

آسمانی ام کن ...