کاش خدا

مرا هم ، همانند خرمشهر

آزاد می کرد ...

آزاد از نَفسم ...


اعوذ بالله من شر نفسی