.

کمتر گریه کن علی

گهواره

بهتر از

بالای  نیزه

بودن است ...

 .


امان از دل رباب