گاهی باید...

دل از همه برید

و بالی برای پرواز یافت

آنگاه ، پریدن را امتحان کرد...


و چقدر زیباست پریدن در

هوای تو ...