پر بیننده ترین های وبلاگ را که می بینم

قلب م از جای ش کنده می شود ...

آه ... ارباب ... دریاب ...


دعا کنید ، که بتوانیم برای او ...

بنویسیم ... هر چند اندک ...

ح س ی ن