تمام زمین برای شما
و تکه ایی از آسمان
برای من ...

+ شرح بی نهایت ...