-بگو که #آیا_می_خواهید شما را بر #زیانکارترین مردم آگاه سازیم؟

-آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده؛

با این حال #می_پندارند کارِ نیک انجام می دهند !

۱۰۴-۱۰۳/کهف

.

این دو آیه عجیب آدم را درگیر اعمال و افکار خودش می کند !

به خیالت داری خوب می کنی... درحالی که درحالِ زیانی !

و خودت خبر نداری !

.

خدایا می شود ما از زیانکاران نباشیم؟!

لطفا ...

#بازنده_نباشیم