کاش

کلاً ، از همان اول

زینب(س) ، متولد

نمی شد ...


+ زینب و یه مشت حرامی ...

همین


ح س ی ن