آنجـایی که تـــو متولد شدی
شد
 کعبه ی تمام مسلمین...

یا علی مدد