خونی که آمد
از جگرت ...
خون دلی بود
که از کوچه
برای ت به یادگار
مانده بود ...
.
.
باورم نیست
که حرم نداری
تو ...


یا کریم اغثنی ...