کوچه ی تنگ

مادری با کودکش

چند مرد عرب

باقی اش بماند ...


+ من از کوچه های تنـگ که میگذرم

خیلی دلم برای شما تنگ می شود ....

بمیرم برای ت مادر ....