چقدر دلیل آوردیم

برای دلی که

دلدادگی وظیفه اش بود

اما سرکشی را

انتخاب نمود !

.

دلیل برای گناهت ...!