آیا تاکنون با خود

اندیشیده ایی

یک لحظه از زندگی ات را

چند می فــُروشی؟


+ پشیمان از این عمر ، از دست رفته ام

باید برنامه ایی مهیا کرد ، برای بندگی ...

یا رفیق من لا رفیق له