هستیِ حسین را

بهم ریخت

جسم بهم ریخته

علی اکبر ...

.


بمیرم برای ت حسین