من ...
اینجا...
تو را...
 فریاد میزنم...

ح س ی ن ...

دلتنگی ...