غرور مرا گرفت

خدا آنچنان ، حالی بهمان داد

که فهمیدم ، اگر او نخواهد

هیچ نیستم ...

.

.

برای یک لحظه هم

خودت را از من مگیر

مهربان من ...


ارحم الراحمین من ...