اشک ، این روز ها

کاش می شود

از دوری ، حرمت ...

.

کاش در حرمت بودم ...

اشک ...


امام مهربانی ها ...