صد بار حمد را خواندم
تا بفهمم ، خدا
ارحم الراحمین است
مالک یوم الدین است
و تنها راه سعادت اوست
ولی نفهمیدم

صد بار توحید را خواندم
تا بفهمم
فقط او احد است
و بی نیازی نام اوست
ولی نفهمیدم

شاید خودم را به نفهمی زده ام که ، گاهی از بنده ی او
درخواست میکنم !

حتما گوش بدید
دریافت

کار خوبه خدا درست کنه ...