مانده ام !

بـــــال هــــای ســوخـتــه ی فــطــــرس

از برکت حسین(ع) دوباره به او عطـا شد

فکرم را درگیر خودش میکند که چه شد

خیمه های اهل بیت حسین(ع)سوخت؟


+ از عاشقانه های خداوند و حسین(ع)

هیچکس اطلاعی ندارد !!

+دیگر، معجر ها , گیسو ها، بدن ها و ...

بـــمـانــد ...

یا ح س ی ن