دعای توسل که میخوانم ...

حاجتم تویی ... تویی ... تویی...

.

می شود

خودت را به من

بدهی ؟!

.

یا بن الحسن دریاب آقا ...