.

.

.

چند کلمه ، روضه است !

اگر نمی توانید

به ادامه مطلب نروید !


+ حقش را باید ادا کنید !
.
.
.
الحمدالله
که سر را بریدند ...
اگر نه ...
این سر
زیر سم های اسب ...
چه می شد ؟!

.

ح س ی ن