من غرورم را به
 عشق "تـو"
زیر پا می گذارم!
تو هم مرا ببخش ...

اللهم أنتَ أنتَ، و أنا أنا...
 خدایا! تو، توئی با همه مختصات مهربانی و پروردگاری ات.
 و من، منم با همه خبائث و حقارت های بندگی ام.
..

+ عاقبت میخواهی با من چه کنی ، مهربانِ من ؟
ارحم الراحمین من ...