رضوان دارد

حسرت می خورد

حال دربان حریم تو را ...


+ چه عاشقانه می خواهم ت ...

و چه معشوقانه ، درد فراقم می دهی ...


- رضوان ، دربان بهشت خدا ...