هنگام نماز ، دلم

در کنار همـه بود

اِلا تو ...

.

لعنت به دلِ

بی در و پیکرم !