غمت ، مرا

آسمانی میکند...


نوکر اینجا هم که باشد ، روح او در کربلاست
هر شب جمـعه ، غـلام افتـخاری می شـود

گوش بدهید :
دریافت

خسته شده ام ، من و این همه دلتنگی ...
یا حسین