مادری

بی مدفن بود

و پسرش

" ارباب بی کفن " شد ...


+ بانو بگو که حضرت خالق خودش تو را

وقتـی که آفــرید چـه مـدت نگـــاه کرد ؟