و جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ...
.
آی مسافرها ...
بار سفر ...
بسته اید؟!

.
»و سرانجام ، سکرات مرگ بحق فرامی رسد!
ق 19