مقصر خودمانیم !
که آدم شدن را ...!
#وعده_داده_ایم ...
از رجب به شعبان ...
از شعبان به رمضان
از رمضان به محرم ...
از محرم به فاطمیه
و...

.
.
کسی از لحظه ی دیگر خبر دارد؟!

خوب شدن و خوب ماندن را
وعده به فردا ندهیم ... امروز را دریابیم...!