داشت نماز می خواند
در میان نماز این فکر به سرش زد که
اگر امام زمان امروز ظهور می کردند
نماز را پشت سر ایشان می خواند...
و آهی که در میان نماز می کشد ...+ و چه زیباست

بعضی از فکرها ، حتی در میان نماز ...


آقا دریاب ...