گاهی می شود

که نمی توان با چند جمله کوتاه

احساست را بیان کنی ...

نمی شود ...

باید نوشت ...

بی هوا نوشت ...

بی فکر نوشت ...

هر آنچه آمد ...

همان را نوشت ...

دردی که در دل است ...


از این پس ، اینجا

بیشتر می نویسم ...