وقتی پنجره دل را باز میکنی ، نسیمی شروع به وزیدن می کند

نسیمی که چشمان ت را نوازش می دهد و قطره های اشکی

که جاری میشوند از آن همه دلتنگی ، که نسیم برای ت آورده

آری ، تنها نسیـم کربــلا میتــواند چشمــانت را بــارانی کند ...

دلتنگ هوای کربلای ت شده ام ...


+ به تو که فکر میکنم ، چشمانم بارانی میشوند ...

عصب های چشمم کربلایی شده اند ...

یا حسین