بال هایش را باز می کند

می پَرَد ...

اما ، هنوز اوج نگرفته است که

به انتهای آهنِ سرد می رسد ...

به میله هایی که ما آدم ها می خوانیمَش ،قفس

و او حتما جهنم را آنجا حس می کند ...

که ما چقدر لذت می بریم از زیبایی او

و او اما چه دردی می کشد از قفس !

چقدر حالش شبیه حال ماست ...

که اسیرِ زندان دنیا شده ایم ...

کاش رحمی کند ، صاحبمان ...

کاش باز شود دری که به اوج ببرد ،

پرنده ای را که شوق پرواز دارد ... 

#فکریات

#آسمانی_شویم ...

.

إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 

نحل/۱۱