گُم نام ...
یعنی ... کسی که ...
دنیا را ... حتی ...
به اندازه یک نام هم ...
نمی خواهد !
.
.
 گمنامی بجویید ...

.
.
بگذارید مردم در مورد آنچه که واقعا هستید!
جور دیگری فکر کنند !!
.
.
گمنام در زمین مشهور در آسمان !
زمین را می پسندید یا آسمان را؟!