از بهشت خدا هم
اگر رانده شوم ...
تا کرب و بلا هست ...
غمی نیست ...
.
.
بسم الله ...