.

خلوت ...

#تنها_گزینه روی میز دل است

هر وقت که می گیرد

هر وقت که #تنگ می شود

هر وقت که #بغض می کند

هر وقت که #خسته می شود

هر وقت که دیگر می بُرد ...

باید برود #شباهنگام زانو بزند مقابل معبود و به خاک بمالد خواسته هایش را ...

و رضا دهد به آنچه که خدا خواهد که شاید آزاد شود از #زندان_نَفس...

که شاید پر پروازی به او دهند ...

که شاید ...


‎#زندان_تن ...

‎#پرواز_کنیم ...