امام زمان دوست دارد که ما خوب شویم

اما منتـظر نمی ماند تا ما خوب شویــم...

کِـــی قــرار است خــوب شویـــم دیگر ؟!

+ روز ها به تو فکر میکنم ولی از تو دورم !
یا ابن الحسن اغثنی ...