خاک کربلا

بر تو چه گذشت که تربت ت

سال ها سجده گاه عاشقان و عارفان شده است ...


+ پای حسین بمانی

   حسینی می شوی !

ح س ی ن