آسمان شهرمان این روز ها همچون آسمان دلـم می بـــارد ...


باران می بارد تا دوباره بر تن بی روح شهر ها

جان دوباره ایی ببخشد و لطف خالق را برساند

به گوش بندگان ناشکرش که گاهی فراموش میکنند

او را ...


امــا دلـم مـی بارد ، بـرای دل خـودش !!

دل است دیگر ، گاهی میگیرد و می بارد

رحمتت را شکر ...